Είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να δίνει λογαριασμό σε κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά;

Είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να δίνει λογαριασμό σε κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά;

Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε συνιδιοκτήτη χωριστά και ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της δαπάνης για το λόγο αυτό.

Ο εκάστοτε διαχειριστής μιας πολυκατοικίας έχει υποχρέωση για παροχή λογοδοσίας μόνο στη Γενική Συνέλευση, που προβλέπεται στο άρθρο 303 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η λογοδοσία είναι ανακοίνωση λογαριασμού που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων.

Σημειωτέον πως με την έκθεση λογοδοσίας στο τέλος της θητείας του διαχειριστή γίνεται ταυτόχρονα και το κλείσιμο του Ταμείου της πολυκατοικίας που είναι απαραίτητο για την παράδοση-παραλαβή της διαχείρισης από τον απερχόμενο διαχειριστή στο νέο διαχειριστή.

x
ΕΣΠΑ