Blog

Γνώσεις για την ζωή στην πολυκατοικία

Όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό και δεν έχει συσταθεί Κανονισμός Διοίκησης της πολυκατοικίας, χρεώνεται σε ολόκληρο όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες που του αναλογούν. Εφόσον υπάρχει Κανονισμός Διοίκησης της οικοδομής, ισχύουν τα όσα αναφέρει σχετικά με τα κενά διαμερίσματα.

 

Polykatikia Kena Diamerismata

Εάν δεν υπάρχει Κανονισμός στην οικοδομή, μπορεί το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και εκεί να παρθεί απόφαση για μερική χρέωση ή ακόμη και για απαλλαγή των κενών ή μη χρησιμοποιουμένων διαμερισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ο ν. 3741/1929, ο οποίος δεν απαλλάσσει τα κενά από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής.

Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική θέρμανση στην οικοδομή, τότε το κενό διαμέρισμα χρεώνεται μόνο με το 30% των δαπανών λειτουργίας της θέρμανσης αυτής. Χρεώνεται όμως σε ολόκληρο τις δαπάνες που γίνονται για την συντήρηση και την επισκευή του καυστήρα.Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τη συντήρηση-ρύθμισή του τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από ειδικά αδειοδοτημένο προς τούτο τεχνικό.

 

Polykatoikia Syntirisi Kentrikis Thermansis

Σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄2654/2011) και τον νόμο 4014/2011. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα, συντήρηση, ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι:

1) Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.

2) Για την οικοδομή ο διαχειριστής. Εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι χρήστες.

Οι άνω υπεύθυνοι οφείλουν:

Α) Να φροντίζουν για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την έγκαιρη εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών (και της τακτικής συντήρησης) ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος και να μην προκαλεί ρύπους στο περιβάλλον και όχληση στους περιοίκους.

Β) Να αναθέτουν την εργασία σε αδειούχο προς τούτο τεχνικό.

Γ) Να διατηρούν επί πενταετία τα φύλλα συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Δ) Να διατηρούν τον χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να μην αποθηκεύουν σε αυτόν ξένα πράγματα.

Ε) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστημάτων, να ελέγχουν ώστε αυτά να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

ΣΤ) Να προμηθεύονται το ενδεδειγμένο καύσιμο και να διατηρούν τα τιμολόγια προμήθειάς του για τουλάχιστον μία πενταετία.

Ζ) Να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την είσοδο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά κατ’ έτος τουλάχιστον. Μετά από κάθε συντήρηση επισκευή ή ρύθμιση ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια κι πληρότητα και να υπογράφει το Φύλλο Συντήρησης και να παραδίδει το πρωτότυπο στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται να αναφέρει προβλήματα δυσλειτουργίας ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Μπορεί να συμπεριλάβει και προβλήματα ή ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο του λεβητοστασίου. Προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις κατά την άποψή του.

Σε περίπτωση παράβασης παρέχεται αρχικά, ανάλογα με την περίπτωση, εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στη συνέχεια επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.


Ο διαχειριστής πρέπει να αναρτά την κατάσταση των κοινοχρήστων δαπανών συνοδευόμενη από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών σε σημείο της οικοδομής, στο οποίο δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι τρίτοι-επισκέπτες της οικοδομής.

 

Polykatoikia Anartisi Koinohriston Dapanon

Α) Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013 (ΦΕΚ Β' 874/11.4.2013) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών. Για τους παραβάτες των διατάξεων της Διάταξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 68 της Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.): Οι Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται: 1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών. 2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη. 3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

Συνεπώς οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για εσάς είναι οι εξής:

1) Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανάρτηση ονομάτων σε πίνακα ανακοινώσεων, τότε η ανάρτηση πρέπει να γίνει σε χώρο της πολυκατοικίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος σε τρίτους-επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων των ενοίκων. Ενδεικτικά αναφέρονται χώροι όπως ο τοίχος της σκάλας του πρώτου προς τον δεύτερο όροφο ή ο τοίχος της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου, και πάντως όχι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

2) Η ανάρτηση της κατάστασης πρέπει να συνοδεύεται και από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών που αναφέρονται σε αυτήν.

3) Η διατήρηση των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών για τουλάχιστον μία διετία.΄


Είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να δίνει λογαριασμό σε κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά;

 

Polykatoikia Diaxiristis

Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε συνιδιοκτήτη χωριστά και ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της δαπάνης για το λόγο αυτό.

Ο εκάστοτε διαχειριστής μιας πολυκατοικίας έχει υποχρέωση για παροχή λογοδοσίας μόνο στη Γενική Συνέλευση, που προβλέπεται στο άρθρο 303 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η λογοδοσία είναι ανακοίνωση λογαριασμού που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων.

 Σημειωτέον πως με την έκθεση λογοδοσίας στο τέλος της θητείας του διαχειριστή γίνεται ταυτόχρονα και το κλείσιμο του Ταμείου της πολυκατοικίας που είναι απαραίτητο για την παράδοση-παραλαβή της διαχείρισης από τον απερχόμενο διαχειριστή στο νέο διαχειριστή.


Ξεκίνησε την 14η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 15η Απριλίου 2019 για τους κατοίκους της Ελλάδος και την 15η Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους του εξωτερικού, η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας (Κτηματογράφηση) για την Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Polykatoikia Ktimatologio

και ειδικότερα για τους Καλλικρατικούς Δήμους:

Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Β) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Γ) ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Δ) Οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ από τον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:

Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλάτιστας, Γεροπλατάνου, Δουμπιών, Κρήμνης, Μαραθούσσας, Μεταμόρφωσης, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιοκάστρου, Παλαιοχώρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου Ε) Οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ από τον Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Αγίου Νικολάου, Μεταγκιτσίου, Νικήτης Επίσης για τις περιφερειακές ενότητες ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική. Τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μετά το πέρας των νόμιμων προθεσμιών, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-55333 Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

 


Σελίδα 1 από 3

ΠΟΛΥκατοικείν - Social Media

H κ.Χριστίνα Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» προλογίζει την εκδήλωση «ΑΓΑΠΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ»


A897a4441fabe8f584ef9d8c0d152187

H κ.Ελένη Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» στην εκπομπή της TV100 Dimotis online, ενημερώνει για τη Διαμεσολάβηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

polykatoikeinΗ εταιρεία ΠΟΛΥκατοικείν δημιουργήθηκε από ικανά και καταξιωμένα στελέχη στο χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών. Γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, θέσαμε σαν στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΟΛΥκατοικείν
ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Βασ. Ηρακλείου 14
3ος όροφος
Τ.Κ. 546 25
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά

2310 555-333 (6 γραμμές)

2310 552-551

info @ polykatoikein.gr

Ιδρυτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος

"Γιατί η ομαλή συμβίωση είναι τρόπος ζωής."

Πνευματικά δικαιώματα: Όλο το υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΟΛΥκατοικείν και προστατεύεται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Το υλικό του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή η επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Κανένα στοιχείο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευθεί, διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του ΠΟΛΥκατοικείν.
{COOKIEBOT DECLARATION}

© 2016 polykatoikein. All Rights Reserved. Powered by inkman.gr

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι!

 

Χρησιμοποιείστε τη παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε μία προσφορά για την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας από το ΠΟΛΥκατοικείν.

Συμπληρώστε προσεκτικά τα πεδία της φόρμας, πατήστε Αποστολή και θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά την προσφορά μας εντός 48 ωρών.

Έναρξη
1
Close chat
Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Τι θα θέλατε παρακαλώ;

Start