• διαχειριστής
 • κανονισμοί πολυκατοικίας
 • κοινόχρηστοι χώροι
 • κτηματολόγιο
 • ασφάλεια
 • αρμονική συμβίωση
 • με
  αφορά

  1.
  Ποια είναι η υποχρέωση επιχειρήσεων διαχείρισης κοινόχρηστων δαπανών σχετικά με την ανάρτηση των καταστάσεων των κοινοχρήστων δαπανών;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Η επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση κοινόχρηστων δαπανών πρέπει να αναρτά την κατάσταση των κοινοχρήστων δαπανών συνοδευόμενη από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών σε σημείο της οικοδομής, στο οποίο δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι τρίτοι- επισκέπτες της οικοδομής.
  Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για εσάς είναι οι εξής:

  1) Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανάρτηση ονομάτων σε πίνακα ανακοινώσεων, τότε η ανάρτηση πρέπει να γίνει σε χώρο της πολυκατοικίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος σε τρίτους – επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων των ενοίκων. Ενδεικτικά αναφέρονται χώροι όπως ο τοίχος της σκάλας του πρώτου προς τον δεύτερο όροφο ή ο τοίχος της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου, και πάντως όχι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

  2) Η ανάρτηση της κατάστασης πρέπει να συνοδεύεται και από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών που αναφέρονται σε αυτήν.

  3) Η διατήρηση των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών για τουλάχιστον μία διετία.

  Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
  2.
  Ποια είναι η υποχρέωση του διαχειριστή σχετικά με την συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τη συντήρηση-ρύθμισή του τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από ειδικά αδειοδοτημένο προς τούτο τεχνικό.
  Σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄2654/2011) και τον νόμο 4014/2011. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα, συντήρηση, ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι:

  1) Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.

  2) Για την οικοδομή ο διαχειριστής. Εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι χρήστες.

  Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
  3.
  Είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να δίνει λογαριασμό σε κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε συνιδιοκτήτη χωριστά και ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της δαπάνης για το λόγο αυτό.
  Ο εκάστοτε διαχειριστής μιας πολυκατοικίας έχει υποχρέωση για παροχή λογοδοσίας μόνο στη Γενική Συνέλευση, που προβλέπεται στο άρθρο 303 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η λογοδοσία είναι ανακοίνωση λογαριασμού που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων.

  Σημειωτέον πως με την έκθεση λογοδοσίας στο τέλος της θητείας του διαχειριστή γίνεται ταυτόχρονα και το κλείσιμο του Ταμείου της πολυκατοικίας που είναι απαραίτητο για την παράδοση-παραλαβή της διαχείρισης από τον απερχόμενο διαχειριστή στο νέο διαχειριστή.
  1.
  Τι είναι ο Κανονισμός Πολυκατοικίας;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Ο Κανονισμός Πολυκατοικίας, όπου υπάρχει , ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται βάσει του Κανονισμού. Είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες.
  Ο Κανονισμός συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη και για να έχει ισχύ πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Με την υπογραφή κάθε συμβολαίου ο ιδιοκτήτης προσχωρεί στον Κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Υποχρεούται δε, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μίσθωσης, τον μισθωτή στην τήρησή του.

  Από τον συνδυασμό των άρθρων 4,5 και 13 του ν.3741/1929 με σαφήνεια συνάγεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ή βαρών των συνιδιοκτητών μιας οικοδομής, τα οποία καθορίζονται με τον Κανονισμό, είναι και η επιβάρυνση κάθε συνιδιοκτήτη με ποσοστό επί των εκάστοτε πραγματοποιούμενων δαπανών συντήρησης και χρήσης των κοινών μερών και πραγμάτων αυτής. Όταν το ποσοστό αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, η μεταβολή του, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή όλων των συνιδιοκτητών συμφωνία ή με τη συμφωνία τουλάχιστον του ποσοστού που προς τούτο ορίζει ο Κανονισμός.

  Η τροποποίηση του Κανονισμού, όπως και η σύστασή του υποχρεωτικά υποβάλλεται σε συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγράφεται. Δεν επέρχεται κατάργηση του Κανονισμού λόγω της παλαιότητάς του ή λόγω της αχρησίας του.
  2.
  Τι είναι οι κοινόχρηστες δαπάνες;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για να λειτουργήσει μία οικοδομή. Χρεώνονται στους ενοίκους (ιδιοκτήτες ή μισθωτές) αναλογικά σύμφωνα με τον κανονισμό ή σε περίπτωση ανυπαρξίας του, σύμφωνα με το άρθρο 5β΄ ν.3741/1929.
  To άρθρο 5 του ν. 3741/1929 ορίζει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού στην οικοδομή, ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται να συνεισφέρει στις κοινές δαπάνες (βάρη) της οικοδομής, ανάλογα με την αξία του διαμερίσματος, που του ανήκει.

  Ο νομοθέτης επέλεξε ως μέτρο κατανομής μεταξύ των συνιδιοκτητών των κοινών βαρών της οικοδομής, την αξία του ορόφου ή του διαμερίσματος με τη σκέψη ότι, η αξία αυτή προσδιορίζει και το μέτρο της ωφέλειας καθενός από αυτά (ορόφου ή διαμερίσματος) από τη χρήση των κοινών, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου αυτού, μερών του οικοδομήματος.

  Η αξία, η οποία προκύπτει από το ποσό το οποίον δαπανήθηκε για την κατασκευή του, με βάσει τη μέση κατασκευή του διαμερίσματος, αξία η οποία τελικώς καταλήγει να είναι ανάλογη με το καθαρό εμβαδόν κάθε διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

  Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο ΚΟΙΝΟχρηστικά θέματα στο 50+
  3.
  Μπορώ να κλειδώνω την πόρτα της ταράτσας, της κεντρικής εισόδου της οικοδομής, του μηχανοστάσιου, του λεβητοστάσιου;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Απαγορεύεται να κλειδώνονται όλες οι παραπάνω κοινόχρηστες πόρτες. Πρέπει οποτεδήποτε απαιτηθεί, να μπορεί οποιοσδήποτε να έχει άμεσα πρόσβαση στους χώρους του μηχανοστασίου και του λεβητοστασίου. Επίσης οποιοσδήποτε πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξέλθει άμεσα από την οικοδομή από την κεντρική εξώπορτα αυτής ή από την πόρτα της ταράτσας.
  Η Πυροσβεστική θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής αλλά και ειδικά σε αυτόν του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη βλάβη, πυρκαγιά κλπ.

  Η πόρτα της ταράτσας, όπως και η κεντρική είσοδος της οικοδομής αποτελούν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κλ., συνεπώς πρέπει πάντοτε να είναι ξεκλείδωτες ή να έχουν πάνω στην κλειδαριά τους κλειδί, ή να υπάρχει κλειδί σε προστατευμένο κουτί πλησίον της πόρτας ή ηλεκτρικό κουμπί (bouton) για να μπορεί οποιοσδήποτε να την ανοίξει από μέσα.

  Υπάρχει και η λύση να έχουν όλοι οι ένοικοι κλειδί, αλλά αυτό δεν προστατεύει τους φιλοξενούμενους ή τους τρίτους, οπότε μάλλον κι αυτή η περίπτωση είναι απαγορευτική.
  4.
  Τι συμβαίνει με τα κενά διαμερίσματα; χρεώνονται ή όχι;
  Answer
  Όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό και δεν έχει συσταθεί Κανονισμός Διοίκησης της πολυκατοικίας, χρεώνεται σε ολόκληρο όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες που του αναλογούν. Εφόσον υπάρχει Κανονισμός Διοίκησης της οικοδομής, ισχύουν τα όσα αναφέρει σχετικά με τα κενά διαμερίσματα.
  Εάν δεν υπάρχει Κανονισμός στην οικοδομή, μπορεί το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και εκεί να παρθεί απόφαση για μερική χρέωση ή ακόμη και για απαλλαγή των κενών ή μη χρησιμοποιουμένων διαμερισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ο ν. 3741/1929, ο οποίος δεν απαλλάσσει τα κενά από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής.

  Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική θέρμανση στην οικοδομή, τότε το κενό διαμέρισμα χρεώνεται μόνο με το 30% των δαπανών λειτουργίας της θέρμανσης αυτής. Χρεώνεται όμως σε ολόκληρο τις δαπάνες που γίνονται για την συντήρηση και την επισκευή του καυστήρα.
  5.
  Τι όρους και προϋποθέσεις καθορίζει ο νέος νόμος για αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση στις πολυκατοικίες;
  Answer
  Mεμονωμένες ιδιοκτησίες θα μπορούν να αποκόπτονται από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και θα απαλλάσσονται πλήρως από τις λειτουργικές δαπάνες θέρμανσης, εφόσον δηλώσουν ότι εγκατέστησαν στην ιδιοκτησία τους «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης με μοναδική «υποχρέωση» να συμμετέχουν στις δαπάνες συντήρησης και στις έκτακτες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης.
  ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

  Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός διαμερίσματος πολυκατοικίας επιτρέπεται η αυτονόμησή του από το σύστημα  κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και η τοποθέτηση ανεξάρτητης  μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου είτε  με εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλου αυτόνομου συστήματος θέρμανση εφόσον προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127  του Ν. 4495/2017.

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Α. ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.4495/2917 (3-11-2017).

  1. Απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Νόμο. Δεν είναι αναγκαία η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών – ακόμα και αν  υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον Κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, όταν η πολυκατοικία δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης
  2. Το υπό εγκατάσταση νέο σύστημα θέρμανσης  στο μεμονωμένο διαμέρισμα είναι ενεργητικά αποδοτικότερο του υφιστάμενου.
  3. Η τήρηση των προδιαγραφών και η τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων για την εγκατάσταση του νέου συστήματος.
  4. Ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες για την αποσύνδεση του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

  ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΑΣΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;

  Ο αυτονομούμενος ιδιοκτήτης ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΜΩΣ στις τακτικές δαπάνες συντήρησης του καυστήρα ή αν αποφασιστεί η αλλαγή του καυστήρα ή επισκευή ή αντικατάσταση λόγω βλάβης του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, στο ποσοστό που αναλογεί στην ιδιοκτησία του. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ με απόφαση της πλειοψηφίας συνιδιοκτητών οικοδομής.

  Β. ΗΔΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (πριν την ψήφιση του Ν.4495/2017 )

  Αν είχαν αποσυνδεθεί χωρίς απόφαση πλειοψηφίας ιδιοκτητών , απαλλάσσονται  από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου  και παραμένουν υπόχρεοι για τις έκτακτες δαπάνες συντήρησης, επισκευής ή αλλαγής καυστήρα, εκτός αν απαλλαγούν με απόφαση πλειοψηφίας συνιδιοκτητών.

  Αν είχαν αποσυνδεθεί με απόφαση πλειοψηφίας ιδιοκτητών  και συνδέθηκαν με δίκτυο ή εγκατάστησαν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης ,απαλλάσσονται συνολικά από τις μελλοντικές δαπάνες λειτουργίας και τις έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

  Μάθε περισσότερα: ΦΕΚ A166/3.11.2017 Νόμος 4495/2017 Άρθρο 127
  1.
  Τι κανόνες διέπουν την πιλοτή της οικοδομής μου;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Η πιλοτή της οικοδομής αποτελεί κοινόχρηστο χώρο αυτής. Αποκλείεται η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών στην πιλοτή, υπάρχει όμως η δυνατότητα να παραχωρηθεί αποκλειστική χρήση σε όλη ή τμήμα αυτής.
  Η συμφωνία για την παραχώρηση μπορεί να γίνει είτε με τον Κανονισμό Διοίκησης της οικοδομής ή την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που υπόκειται σε μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή σε καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο και δεσμεύει όλους αυτούς που συμβλήθηκαν σε αυτήν την πράξη αλλά και όλους αυτούς που προσχώρησαν μεταγενέστερα σε αυτήν.

  Μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε ορισμένους από τους συνιδιοκτήτες, αποκλείοντας τους υπόλοιπους, αρκεί να ακολουθηθεί η ως άνω νόμιμη διαδικασία.

  Απαγορεύεται ο συνιδιοκτήτης που του έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε πιλοτή να την παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την οικοδομή.
  2.
  Ποιος πρέπει να καθαρίσει το πεζοδρόμιο από το χιόνι; Εμείς, οι πολίτες ή ο Δήμος;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να καθαρίζει το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά από ολόκληρη την πρόσοψη της ιδιοκτησίας του (οικοδομής, καταστήματος κλπ).
  Σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 24 ΥΑ 3046/1989) και τον Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14/1999) για τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων ευθύνονται οι ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας, μπροστά από την οποία βρίσκεται το πεζοδρόμιο.

  Συνεπώς, ο καθαρισμός του πεζοδρομίου από το χιόνι ή τα φύλλα περιέχεται μέσα στα πλαίσια της συντήρησης των πεζοδρομίων και της υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών για τη συνεχή, ελεύθερη (ανεμπόδιστη) και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών σε αυτά. Πρόσθετα, σε περίπτωση που οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν συντηρούν τα πεζοδρόμια, τη συντήρησή τους αναλαμβάνει ο Δήμος, και βεβαιώνει τις δαπάνες σε βάρος τους.
  3.
  Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στην κοινόχρηστη ταράτσα της οικοδομής;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στην κοινόχρηστη ταράτσα της οικοδομής, εφόσον συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ασφάλεια της οικοδομής αλλά και η μόνωση της ταράτσας της οικοδομής.
  Σύμφωνα με την με αριθμό 974/2010 απόφαση του Άρειου Πάγου (δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ) ΔΕΝ συνιστά κατάχρηση δικαιώματος όταν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες τοποθετήσει ηλιακό θερμοσίφωνα χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών, εφόσον από την ενέργεια αυτή δεν παρακωλύεται η χρήση της ταράτσας από τους άλλους συνιδιοκτήτες, καθώς είναι επωφελής για τον ιδιοκτήτη του αλλά και για το κοινωνικό σύνολο λόγω της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

  Αντίθετα δεν συνιστά απαραίτητα κατάχρηση δικαιώματος η άσκηση της ένδικης αξίωσης για την απομάκρυνση των ηλιακών θερμοσιφώνων που είναι τοποθετημένοι σε χώρο αποκλειστικής χρήσης άλλου συνιδιοκτήτη.
  4.
  Τι ισχύει για το Δώμα;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Το δώμα μπορεί να είναι είτε κοινόχρηστο είτε να αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Στον δωματόροφο υπάρχει συνήθως η απόληξη του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου, του ανελκυστήρα κλπ.
  ΔΩΜΑΤΟΤΑΡΑΤΣΑ είναι η ταράτσα που βρίσκεται στο δώμα και καταλαμβάνει όλο το δώμα ή μέρος αυτού. Αποτελεί κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής.

  Το ηλιακό δώμα ή ταράτσα είναι πάντα κοινόχρηστο και μπορεί ο κάθε συνιδιοκτήτης της οικοδομής να το χρησιμοποιεί, εκτός εάν έχει παραχωρηθεί σε κάποιον ή κάποιους από τους συνιδιοκτήτες το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του, με συμβολαιογραφική πράξη, δεσμεύουσα όλους τους συνιδιοκτήτες.

  Διαφέρει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του δώματος από το δικαίωμα της καθ’ ύψος επέκτασης της οικοδομής.
  1.
  Τι πρέπει να ξέρω για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο;
  Answer
  Απαντάει η Ελένη Ιακωβίδου
  Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική. Τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μετά το πέρας των νόμιμων προθεσμιών, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-55333. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

  Διαβάστε περισσότερα εδώ
  1.
  Διακοπές και ασφάλεια πολυκατοικίας: Τι πρέπει να κάνω;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Δε χρειάζεται να είναι ή να έχει εικόνα εγκατάλειψης η οικοδομή σας όταν λείπετε διακοπές, διότι οι κλέφτες και τα προβλήματα… παραμονεύουν!
  Καλοκαιράκι ίσον διακοπές.
  Διακοπές ίσον άδεια σπίτια.
  Άδεια σπίτια ίσον εγκατάλειψη;;;

  Δεν χρειάζεται να είναι ή να έχει εικόνα εγκατάλειψης η οικοδομή σας  όταν λείπετε διακοπές διότι οι κλέφτες και τα προβλήματα... παραμονεύουν!

  Τι πρέπει να κάνετε;;

  Είναι απλό. Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

  - Ελέγξτε προσεκτικά την εξώπορτα της οικοδομής εάν κλειδώνει και κλείνει σωστά.
  - Βεβαιωθείτε για  την καλή κατάσταση της οικοδομής  (υδρορροές, σωλήνες, κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων όταν θα λείπετε.
  - Περιποιηθείτε τον κήπο σας και φροντίστε τον εναλλάξ όσοι ένοικοι μένετε πίσω.
  - Μην ανοίγετε εύκολα την εξώπορτα της οικοδομής σε αγνώστους πριν βεβαιωθείτε για την ταυτότητα τους.
  - Επικοινωνήστε κάποια στιγμή με κάποιον γείτονα ή ένοικο, αν όλα πάνε καλά στην γειτονιά.
  - Αφήστε ένα μικρό φως ανοιχτό ή και το ραδιόφωνο (κυρίως τη νύχτα).

  Καλές Διακοπές!
  1.
  Πώς να συμβιώνουμε αρμονικά στις εξοχικές κατοικίες;
  Answer
  Απαντάει η Χριστίνα Ιακωβίδου
  Είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε όλοι στα εξοχικά μας να κάνουμε Γενική Συνέλευση, ώστε να απολαμβάνουμε για χρόνια τα εξοχικά μας χωρίς προβλήματα και να καλλιεργούμε όμορφες και πολύτιμες σχέσεις ζωής!
  Αύγουστος μήνας και τα συγκροτήματα των εξοχικών κατοικιών γέμισαν.

  Τα σπίτια ανοιχτά, οι κήποι φροντισμένοι, τα κοινόχρηστα δρομάκια φωτισμένα και γεμάτα ζωή.

  Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα που είμαστε όλοι στα εξοχικά μας να κάνουμε Γενική Συνέλευση ώστε :

  -να γνωριστούμε μεταξύ μας
  -να ορίσουμε τα θέματα - προβλήματα του οικισμού-πολυκατοικίας μας
  -να ανταλλάξουμε απόψεις
  -να επισκευάσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα
  -να οραματιστούμε το μέλλον στον οικισμό μας


  Το αποτέλεσμα μόνο θετικό... Γνωριζόμαστε οι νέοι συγκάτοικοι, συναντιόμαστε ξανά οι παλιοί, επικοινωνούμε τα ζητήματα του συγκροτήματος και των εξοχικών μας κατοικιών, επιλύουμε όσα μπορούμε και σχεδιάζουμε τα επόμενα.

  Για να απολαμβάνουμε για χρόνια τα εξοχικά μας χωρίς προβλήματα και να καλλιεργούμε όμορφες και πολύτιμες σχέσεις ζωής.

  Καλό καλοκαίρι!!
  x
  ΕΣΠΑ