Κανονισμός Πολυκατοικίας – 1

Ο Κανονισμός Πολυκατοικίας, όπου υπάρχει, ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται βάσει του Κανονισμού. Είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες.

Ο Κανονισμός συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη και για να έχει ισχύ πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Με την υπογραφή κάθε συμβολαίου ο ιδιοκτήτης προσχωρεί στον Κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Υποχρεούται δε, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μίσθωσης, τον μισθωτή στην τήρησή του.

Από τον συνδυασμό των άρθρων 4,5 και 13 του ν.3741/1929 με σαφήνεια συνάγεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ή βαρών των συνιδιοκτητών μιας οικοδομής, τα οποία καθορίζονται με τον Κανονισμό, είναι και η επιβάρυνση κάθε συνιδιοκτήτη με ποσοστό επί των εκάστοτε πραγματοποιούμενων δαπανών συντήρησης και χρήσης των κοινών μερών και πραγμάτων αυτής. Όταν το ποσοστό αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, η μεταβολή του, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή όλων των συνιδιοκτητών συμφωνία ή με τη συμφωνία τουλάχιστον του ποσοστού που προς τούτο ορίζει ο Κανονισμός.

Η τροποποίηση του Κανονισμού, όπως και η σύστασή του υποχρεωτικά υποβάλλεται σε συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγράφεται. Δεν επέρχεται κατάργηση του Κανονισμού λόγω της παλαιότητάς του ή λόγω της αχρησίας του.

x
ΕΣΠΑ