Ποια είναι η υποχρέωση του διαχειριστή σχετικά με την συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τη συντήρηση-ρύθμισή του τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από ειδικά αδειοδοτημένο προς τούτο τεχνικό.

Σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄2654/2011) και τον νόμο 4014/2011. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα, συντήρηση, ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι:

1) Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.

2) Για την οικοδομή ο διαχειριστής. Εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι χρήστες.

Οι άνω υπεύθυνοι οφείλουν:

Α) Να φροντίζουν για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την έγκαιρη εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών (και της τακτικής συντήρησης) ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος και να μην προκαλεί ρύπους στο περιβάλλον και όχληση στους περιοίκους.

Β) Να αναθέτουν την εργασία σε αδειούχο προς τούτο τεχνικό.

Γ) Να διατηρούν επί πενταετία τα φύλλα συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Δ) Να διατηρούν τον χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να μην αποθηκεύουν σε αυτόν ξένα πράγματα.

Ε) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστημάτων, να ελέγχουν ώστε αυτά να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

ΣΤ) Να προμηθεύονται το ενδεδειγμένο καύσιμο και να διατηρούν τα τιμολόγια προμήθειάς του για τουλάχιστον μία πενταετία.

Ζ) Να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την είσοδο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά κατ’ έτος τουλάχιστον. Μετά από κάθε συντήρηση επισκευή ή ρύθμιση ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια κι πληρότητα και να υπογράφει το Φύλλο Συντήρησης και να παραδίδει το πρωτότυπο στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται να αναφέρει προβλήματα δυσλειτουργίας ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Μπορεί να συμπεριλάβει και προβλήματα ή ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο του λεβητοστασίου. Προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις κατά την άποψή του.

Σε περίπτωση παράβασης παρέχεται αρχικά, ανάλογα με την περίπτωση, εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στη συνέχεια επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.

x
ΕΣΠΑ